Otwarte spotkania SKN płatne

14

W każdym semestrze przewiduje się pakiet spotkań nieodpłatnych. Po wyczerpaniu pakietu spotkań nieodpłatnych koszt udziału w spotkaniu wynosi 14 zł od osoby. 

Cel
Otwarte Spotkania Studenckich Kół Naukowych to propozycja UPWr dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać pasje i zainteresowania przyrodnicze. Każdemu spotkaniu jest przypisany temat wiodący, z którego wynika sposób i miejsce realizacji spotkania, a także profil gościa. Prowadzący spotkanie studenci UPWr – pasjonaci w swoich dziedzinach – dzielą się wiedzą, zainteresowaniami, osiągnięciami, a także demonstrują zjawiska, procesy, rozwiązania. Ważnymi elementami spotkań są: wspólne dociekanie, sprawdzanie, dowodzenie, dyskusja.
Uczestnicy Otwartych Spotkań SKN UPWr doświadczą:

 • nienarzucającego, niedogmatycznego przekazu treści
 • swobody zadawania pytań i satysfakcji znajdowania odpowiedzi
 • łączenia faktów i osadzania wiedzy w kontekście
 • wymiany poglądów, dyskusji, możliwości rozwijania własnego warsztatu naukowego
 • poznania środowiska i infrastruktury naukowo-badawczej UPWr.

Przykładowe tematy spotkań:
SKN szkoły podstawowe

SKN szkoły ponadpodstawowe

Adresaci
 • dzieci i młodzież zainteresowani pogłębieniem wiedzy i pasji przyrodniczych, poznaniem środowiska uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości
 • uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkolne koła zainteresowań.
Termin
szczegółowe terminy do uzgodnienia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zagrożenia COVID-19.
Czas trwania
średnio 1-2 h dydaktyczne.
Miejsce szkolenia
w zależności od tematu i specyfiki spotkania – sale ćwiczeniowe, wykładowe, pracownie, laboratoria, stacje badawcze, zakłady doświadczalne UPWr.
Program
zagadnienia odpowiadające tematyce i specyfice spotkania oraz dostosowane do profilu (w tym wiek i zainteresowania) gości uczestniczących w spotkaniu.
Prowadzący
członkowie SKN UPWr pod nadzorem merytorycznym opiekunów SKN UPWr.
Wymagane dokumenty
zgłoszenie udziału w Otwartym Spotkaniu SKN, podpisane przez nauczyciela/opiekuna.
Ważne informacje dodatkowe
 • w każdym semestrze roku akademickiego UPWr zrealizuje 10 nieodpłatnych oraz 10 odpłatnych Otwartych Spotkań SKN UPWr. Po wyczerpaniu pakietu spotkań nieodpłatnych koszt udziału w Otwartym Spotkaniu SKN UPWr wynosi 14 zł od osoby
 • okres rekrutacji na Otwarte Spotkania SKN UPWr jest ograniczony. O zakwalifikowaniu się do udziału w Otwartym Spotkaniu SKN decyduje: formalna współpraca szkoły z UPWr oraz kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie należy przesłać korzystając z Karty zgłoszenia, podając w treści wiadomości temat spotkania oraz preferowany termin. Po wyczerpaniu ustalonych limitów zgłoszenia są przyjmowane na listę rezerwową
 • liczba gości na Otwartym Spotkaniu SKN UPWr: minimum 12 – w przypadku spotkań, na których planuje się aktywność o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym, minimum 20 – w przypadku spotkań, na których planuje się aktywność o charakterze dyskusyjno-prezentacyjnym. Większa liczba gości każdorazowo wymaga porozumienia z organizatorem
 • udział gości w Otwartym Spotkaniu SKN UPWr stanowi o jego istocie; jeżeli planowana liczba gości Otwartego Spotkania SKN UPWr jest mniejsza niż założono, Otwarte Spotkanie SKN może być zrealizowane w innym niż zakładane terminie lub nie być zrealizowane w ogóle.
Kontakt
Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 51 20