Projekty

W pełni darmowe lub częściowo odpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, publicznych źródeł krajowych i innych.

„Nauka – praktyce, praktyka – nauce” – seminaria z zakresu tworzenia sieci współpracy oraz projektowania i wdrażania innowacji dla branży winiarskiej, sadowniczo – ogrodniczej, hodowców roślin, przetwórców ziemniaka.

Projekt : „Nauka – praktyce, praktyka – nauce” – seminaria z zakresu tworzenia sieci współpracy oraz projektowania i wdrażania innowacji w branży winiarskiej, sadowniczo – ogrodniczej, hodowli roślin i przetwórców ziemniaka.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cel projektu: umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami  z danej dziedziny, dostarczenie wiedzy i narzędzi przydatnych do tworzenia sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym, ułatwienie wymiany fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.

Harmonogram działań:

Projekt jest realizowany w okresie: 01.03.2016 – 31.10.2017 r.

Kogo zapraszamy: rolników, podmioty doradcze, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców sektora rolno- spożywczego oraz pozostałe podmioty zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z terenu województwa dolnośląskiego.

Korzyści dla uczestników projektu:

 • Możliwość poznania procedur, zasad i narzędzi niezbędnych do tworzenia sieci współpracy
 • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • Możliwość nawiązania efektywnej współpracy z przedstawicielami branży i uczenia się od siebie nawzajem
 • Nieodpłatnie: udział w seminarium, materiały szkoleniowe, a także nocleg i catering.

Warunki udziału: Tylko dla producentów rolnych, przedsiębiorców rolno-spożywczych, pracowników ODR i innych podmiotów zainteresowanych siecią współpracy oraz wdrażaniem innowacji w rolnictwie z terenów województwa dolnośląskiego, a także dla kadry naukowo-dydaktycznej UPWr.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„Organizacja zadań edukacyjno – szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej” – zwiększenie świadomości ekologicznej szerokiego grona odbiorców zakresie zwierząt dziko występujących w Polsce oraz współzależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.

Nazwa zadania: Organizacja zadań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej.

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ogólna wartość przedsięwzięcia : 34 954,12 PLN.
Dofinansowanie w wysokości 29 445 PLN w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” http://www.wfosigw.wroclaw.pl

Cel projektu: Głównym celem planowanych działań edukacyjno-szkoleniowych jest zwiększenie świadomości ekologicznej szerokiego grona odbiorców w zakresie zwierząt dzikich występujących na terenie Polski, a także współzależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym.

Założenia projektu:

Zadanie 1 – Organizacja Konferencji naukowej nt. „Łowiectwo a ochrona przyrody”.

Zadanie 2 – Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza: „Zwierzyna dziko żyjąca w Polsce”.

Cel zadania: utworzenie na terenie zarządzanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ścieżki edukacyjnej zawierającej 10 tablic informacyjnych prezentujących charakterystykę i biologię zwierząt dziko żyjących w Polsce.

Zadanie 3 – Organizacja zajęć edukacyjno – przyrodniczych dla jednostek oświatowych województwa dolnośląskiego.

Kogo zapraszamy: uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy z zakresu biologii rodzimych, występujących w Polsce zwierząt dzikich oraz zademonstrowanie tych gatunków oraz ich podstawowych zachowań w praktyce.

Program zajęć:

 1. Charakterystyka gatunkowa oraz biologia rodzimych gatunków zwierząt wolno żyjących takich jak: dzik, jeleń szlachetny, sarna, daniel, muflon, bażant
 2. Racjonalna gospodarka łowiecka w Polsce jako element ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego
 3. Rola i funkcja ośrodków hodowlano – rehabilitacyjnych dla zwierząt dzikich i łownych
 4. Zasady postępowania ze zwierzętami dzikimi w przypadku bliskiego kontaktu z nimi oraz możliwości udzielania pomocy rannym lub niepełnosprawnym zwierzętom wolno żyjącym
 5. Najnowsze regulacje prawne dotyczące zwierzyny dzikiej oraz ich legislacyjne konsekwencje w poszczególnych regionach kraju.

Miejsce zajęć edukacyjnych: Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Złotówku ( gmina Zawonia)

Terminy zajęć : IX, X 2017 r.

Czas trwania zajęć: 4 godziny

Warunki udziału:

 • pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa – decyduje kolejność zgłoszeń
 • 10 grup po 50 osób każda
 • bezpłatne: jednodniowe szkolenie, transport uczestników ze szkoły do Ośrodka i z powrotem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,

tel. 71 320 100, e- mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl