Projekty

W pełni darmowe lub częściowo odpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, publicznych źródeł krajowych i innych.

„Czas na zawodowców”

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja;
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Tytuł projektu: „Czas na zawodowców”.

Okres realizacji projektu: 2018.04.01 – 2019.08.31

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nazwy zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych.
Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.
Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych regionu na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy.
Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

Grupa docelowa: 1935 uczniów (678K i 1257M) oraz 160 nauczycieli (120K i 40M) z dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląskiego.

Całkowita wartość projektu: 5 035 758,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 783 970,10 zł

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie i Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 30.09.2018 r.

Wartość operacji: 167 411, 78 zł

Cel operacji: Głównym celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera i producentami wina a producentami z Moraw w przypadku winiarzy i Tyrolu w przypadku serowarów. W wyjazdach studyjnych wezmą również udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących producentów – umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami uczelni, stowarzyszeń oraz zagranicznymi partnerami.

Grupa docelowa:

 • producenci wina z min. 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i małopolskiego; 25 osób,
 • producenci sera z min. 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego; 35 osób,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 6 osób (3 osoby zajmujące się branżą winiarską i 3 osoby zajmujące się branżą serowarską.

Producenci wina i producenci sera to członkowie stowarzyszeń, które zrzeszają w swych szeregach osoby deklarujące realizowanie celów organizacji. Pozostałe osoby to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które zajmują się rozwojem branży winiarskiej oraz osoby zajmujące się rozwojem branży serowarskiej.

Rekrutacja:

 • Rekrutację uczestników wyjazdów studyjnych przeprowadzą partnerzy projektu, którzy są partnerami KSOW.
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny na Morawy dla branży winiarskiej, który odbędzie się 21-23.06.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie wśród producentów wina, https://www.facebook.com/WinniceDolnoslaskie/
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny do Tyrolu dla branży serowarskiej, który odbędzie się 02-06.07.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych wśród producentów sera, http://www.serowarzy.pl/
 • Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, rozmowy telefonicznej.

Terminy wyjazdów: 21-23.06.2018 – producenci wina, 02-06.07.2018 – producenci sera.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z:  Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Nazwa operacji -„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było przeprowadzenie seminariów, mających wypromować i wspomóc tworzenie sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Celem operacji było ułatwienie nawiązywania kontaktów branżowych oraz przedstawienie narzędzi do nawiązywania współpracy, co zostało zrealizowane w wyniku realizacji 4 dwudniowych seminariów; każde z nich było dedykowane branży: winiarskiej (18.07-19.07.2017 r.), ogrodniczo-sadowniczej (05.09-06.09.2017 r.), hodowców roślinnych (07.09-08.09.2017 r.), przetwórców ziemniaka (27.09-28.09.2017 r.). Zarówno seminaria, jak i opracowany materiał informacyjny, umożliwiły transfer wiedzy na temat tworzenia zespołów do współpracy na linii nauka-biznes, a w szczególności na temat roli uczelni w tworzeniu innowacji oraz aspektów formalnoprawnych przy nawiązywaniu współpracy.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym UPWr oraz uczenia się od siebie nawzajem, wymiany fachowej wiedzy pomiędzy różnymi grupami beneficjentów (producenci rolni, przedstawiciele ODR, przedstawiciele uczelni), co przyczynić się może do zwiększenia wydajności, poprawy jakości oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego. Podczas seminariów prezentowano i promowano innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki w rolnictwie.

W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące wskaźniki:

 • liczba osób biorących udział w seminarium: 160,
 • wzrost świadomości dotyczącej sieci współpracy i innowacji u co najmniej 75% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym u 90% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia biznesplanów u 75% uczestników,
 • zmotywowanie do nawiązania współpracy u 30% uczestników.

Seminaria przyczyniły się do zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie: sieci współpracy i innowacji w poszczególnych branżach objętych operacją, innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia biznesplanów. Udział w seminariach oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami branży, zwiększył u uczestników poziom motywacji do nawiązania współpracy. U większości uczestników wiedza zdobyta w trakcie seminariów zostanie przez nich wykorzystana w pracy zawodowej. Osiągnięte efekty przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych obszarów wiejskich wyrażonych w KSOW i PROW.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfośigw.wroclaw.pl

 

Nazwa zadania: „Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 49 954

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 32 980 zł

Okres realizacji zadania: 01.02.2018 – 31.10.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych obejmujących tematykę ekologiczną i ochrony środowiska oraz podniesienie świadomości w tym zakresie wśród uczestników zajęć. W ramach projektu będą realizowane zajęcia obejmujące tematykę związaną z 3 porami roku: wiosną, latem, jesienią. W czasie zajęć będą prezentowane ekologiczne metody uprawy, ochrony, zbioru oraz przygotowania do spożycia.

Grupa docelowa:
• Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych z Dolnego Śląska.

Rekrutacja:
• Rekrutacja nastąpi poprzez wysyłkę mailowych zaproszeń do udziału w projekcie do szkół podstawowych z Dolnego Śląska,
• Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową.

Terminy warsztatów:
• 23-26.04.2018r.
• 11-14.06.2018r.
• 17-20.09.2018r.
• 10.10.2018r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl