Projekty

W pełni darmowe lub częściowo odpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, publicznych źródeł krajowych i innych.

„Nauka – praktyce, praktyka – nauce” – seminaria z zakresu tworzenia sieci współpracy oraz projektowania i wdrażania innowacji dla branży winiarskiej, sadowniczo – ogrodniczej, hodowców roślin, przetwórców ziemniaka.

Podsumowanie projektu : „Nauka – praktyce, praktyka – nauce” – seminaria z zakresu tworzenia sieci współpracy oraz projektowania i wdrażania innowacji w branży winiarskiej, sadowniczo – ogrodniczej, hodowli roślin i przetwórców ziemniaka.

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było przeprowadzenie seminariów, mających wypromować i wspomóc tworzenie sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Celem operacji było ułatwienie nawiązywania kontaktów branżowych oraz przedstawienie narzędzi do nawiązywania współpracy, co zostało zrealizowane w wyniku realizacji 4 dwudniowych seminariów; każde z nich było dedykowane branży: winiarskiej (18.07-19.07.2017 r.), ogrodniczo-sadowniczej (05.09-06.09.2017 r.), hodowców roślinnych (07.09-08.09.2017 r.), przetwórców ziemniaka (27.09-28.09.2017 r.). Zarówno seminaria, jak i opracowany materiał informacyjny, umożliwiły transfer wiedzy na temat tworzenia zespołów do współpracy na linii nauka-biznes, a w szczególności na temat roli uczelni w tworzeniu innowacji oraz aspektów formalnoprawnych przy nawiązywaniu współpracy.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym UPWr oraz uczenia się  od siebie nawzajem, wymiany fachowej wiedzy pomiędzy różnymi grupami beneficjentów (producenci rolni, przedstawiciele ODR, przedstawiciele uczelni), co przyczynić się może do zwiększenia wydajności, poprawy jakości oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego.  Podczas seminariów prezentowano i promowano innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki w rolnictwie.

W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące wskaźniki:

 • liczba osób biorących udział w seminarium: 160,
 • wzrost świadomości dotyczącej sieci współpracy i innowacji u co najmniej 75% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym u 90% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia biznesplanów u 75% uczestników,
 • zmotywowanie do nawiązania współpracy u 30% uczestników.

Seminaria przyczyniły się do zwiększenia poziomu  wiedzy w zakresie: sieci współpracy i innowacji w poszczególnych branżach objętych operacją, innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia biznesplanów. Udział w seminariach oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami branży, zwiększył u uczestników poziom motywacji do nawiązania współpracy. U większości uczestników wiedza zdobyta w trakcie seminariów zostanie przez nich wykorzystana w pracy zawodowej. Osiągnięte efekty przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych obszarów wiejskich wyrażonych w KSOW i PROW.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„Organizacja zadań edukacyjno – szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej” – zwiększenie świadomości ekologicznej szerokiego grona odbiorców zakresie zwierząt dziko występujących w Polsce oraz współzależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.

Nazwa zadania: Organizacja zadań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej.

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ogólna wartość przedsięwzięcia : 34 954,12 PLN.
Dofinansowanie w wysokości 29 445 PLN w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” http://www.wfosigw.wroclaw.pl

Cel projektu: Głównym celem planowanych działań edukacyjno-szkoleniowych jest zwiększenie świadomości ekologicznej szerokiego grona odbiorców w zakresie zwierząt dzikich występujących na terenie Polski, a także współzależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym.

Założenia projektu:

Zadanie 1 – Organizacja Konferencji naukowej nt. „Łowiectwo a ochrona przyrody”.

Zadanie 2 – Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza: „Zwierzyna dziko żyjąca w Polsce”.

Cel zadania: utworzenie na terenie zarządzanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ścieżki edukacyjnej zawierającej 10 tablic informacyjnych prezentujących charakterystykę i biologię zwierząt dziko żyjących w Polsce.

Zadanie 3 – Organizacja zajęć edukacyjno – przyrodniczych dla jednostek oświatowych województwa dolnośląskiego.

Kogo zapraszamy: uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy z zakresu biologii rodzimych, występujących w Polsce zwierząt dzikich oraz zademonstrowanie tych gatunków oraz ich podstawowych zachowań w praktyce.

Program zajęć:

 1. Charakterystyka gatunkowa oraz biologia rodzimych gatunków zwierząt wolno żyjących takich jak: dzik, jeleń szlachetny, sarna, daniel, muflon, bażant
 2. Racjonalna gospodarka łowiecka w Polsce jako element ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego
 3. Rola i funkcja ośrodków hodowlano – rehabilitacyjnych dla zwierząt dzikich i łownych
 4. Zasady postępowania ze zwierzętami dzikimi w przypadku bliskiego kontaktu z nimi oraz możliwości udzielania pomocy rannym lub niepełnosprawnym zwierzętom wolno żyjącym
 5. Najnowsze regulacje prawne dotyczące zwierzyny dzikiej oraz ich legislacyjne konsekwencje w poszczególnych regionach kraju.

Miejsce zajęć edukacyjnych: Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Złotówku ( gmina Zawonia)

Terminy zajęć : IX, X 2017 r.

Czas trwania zajęć: 4 godziny

Warunki udziału:

 • pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa – decyduje kolejność zgłoszeń
 • 10 grup po 50 osób każda
 • bezpłatne: jednodniowe szkolenie, transport uczestników ze szkoły do Ośrodka i z powrotem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,

tel. 71 320 1000, e- mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl

Podsumowanie realizacji projektu:

Projekt pn. „Organizacja zadań edukacyjno – szkoleniowych w zakresie ekologii i prowadzonej gospodarki łowieckiej” został realizowany w okresie od 01 czerwca 2016 do 30 listopada 2017 r. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu wiedzy uczestników zajęć edukacyjno- przyrodniczych na temat współzależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, znaczeniem ekologii, ochrony przyrody, gatunków dzikich zwierząt oraz Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku.

W ramach projektu:
– Zorganizowano konferencję naukową nt. „Łowiectwo a ochrona przyrody” w dniu 16.06.2016 r., w której uczestniczyło 168 osób,
– Utworzono ścieżkę edukacyjną z 10-cioma tablicami informacyjnymi na temat zwierzyny dziko żyjącej w Polsce. Ścieżkę edukacyjną w ramach projektu odwiedziło 500 osób, docelowo odwiedzi ją 3000 osób,
– Zorganizowano zajęcia edukacyjno -przyrodnicze dla 500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Złotówku. Uczniowie zostali przewiezieni na miejsce organizacji zajęć,
– Opracowano i umieszczono na stronie internetowej www.cku.up.wroc.pl banner promujący projekt oraz przeprowadzono kampanię promocyjno-edukacyjną w mediach społecznościowych.