Projekty

W pełni darmowe lub częściowo odpłatne szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, publicznych źródeł krajowych i innych.

„Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu:  292 862,50 zł, w tym dofinansowanie – 284 076, 62 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 246 824,50 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 37 252,10 zł.

Partnerzy projektu: Lider projektu – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Lider jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektowych cykli seminaryjnych. Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda, Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl.

Partner projektu – Gmina Wrocław. W imieniu Gminy projekt realizuje Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław. Partner jest odpowiedzialny za rekrutację, ubezpieczenie i dowóz uczniów na zajęcia. Osoba do kontaktu: Mirosława Karbowiak, tel. 609 556 503, e-mail: karbowiak.miroslawa@gmail.com.

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2021 r.

Cel projektu: Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji, poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych 64 uczniów LO nr XIII we Wrocławiu, w wieku 16-18 lat, w szczególności poprzez objęcie patronatem dwóch klas o profilu przyrodniczym od 1 do 3 klasy, w oparciu o opracowane programy kształcenia i ich realizację.

Grupa docelowa: uczniowie dwóch kolejnych roczników uniwersyteckiej klasy patronackiej LO nr XIII we Wrocławiu. 42 dziewczęta, 22 chłopców, co odpowiada strukturze populacji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (60% K, 40%M).

Rekrutacja: Rekrutację do projektu koordynuje w imieniu Gminy Wrocław LO nr XIII we Wrocławiu. Osoba do kontaktu w sprawie zasad rekrutacji: Mirosława Karbowiak, , tel. 609 556 503, e-mail: karbowiak.miroslawa@gmail.com.

Regulamin wraz z załącznikami

Harmonogram: Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w 2 edycjach:

 • w okresie od I semestru roku szkolnego 2018/2019 do końca I semestru roku szkolnego 2020/2021 r. – pierwszy rocznik (pierwsza edycja)
 • w okresie od I semestru roku szkolnego 2019/2020 do końca października 2021 r. – drugi rocznik (druga edycja).
 • Szczegółowy harmonogram zajęć na rok szkolny 2019/2020 będzie dostępny na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 51 12, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 351 312,50 zł, w tym dofinansowanie – 340 773,12 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 296 086,18 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 44 686,94 zł.

Partnerzy projektu: Lider projektu – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Lider jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektowych cykli seminaryjnych. Osoba do kontaktu: Urszula Siembieda, Centrum Kształcenia Ustawicznego, tel. 71 320 51 12, e-mail: urszula.siembieda@upwr.edu.pl.

Partner projektu – Gmina Wrocław. W imieniu Gminy projekt realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49A, 53-611 Wrocław. Partner jest odpowiedzialny za rekrutację, ubezpieczenie i dowóz uczniów na zajęcia. Osoba do kontaktu: Maria Piegowska, tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w. 128, e-mail: maria.piegowska2@wroclawskaedukacja.pl.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Cel projektu: Rozwój oferty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie realizacji trzeciej misji, poprzez przygotowanie i realizację w okresie 01.09.2018 – 30.06.2020 r. wysokiej jakości zajęć dydaktycznych dla 555 dzieci i młodzieży w wieku 14-16 lat, umożliwiających im w szczególności podniesienie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozbudzenie ciekawości poznawczej oraz zapoznanie się ze środowiskiem uczelni.

Zajęcia będą przygotowane i realizowane metodą projektową, w cyklach seminaryjnych. Cykl seminaryjny to projekt, na który składa się 12 godzin dydaktycznych (warsztatów/seminariów/laboratoriów) realizowanych w formie spotkań zespołów projektowych, w okresie 2-3 miesięcy, w grupach ok. 15 osobowych, podporządkowanych ustalonemu celowi edukacyjnemu lub badawczemu.

W projekcie bierze udział ponadto pracownik naukowo-dydaktyczny lub przedstawiciel społeczności akademickiej UPWr, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz realizację postawionego celu.

Zadaniem wszystkich prowadzących będzie rozbudzenie ciekawości poznawczej, stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczestników grup projektowych, inspirowanie do twórczego, innowacyjnego, krytycznego myślenia, rozwijanie zainteresowań i pasji w kierunku nauk przyrodniczych. Zajęcia będą realizowane w infrastrukturze UPWr, a uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem (i jednocześnie osobiście doświadczać) naukowego oglądu rzeczywistości.

Grupa docelowa: uczniowie w wieku 14-16 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych z obszaru nauk przyrodniczych. 555 osób, w tym 333 dziewcząt, 222 chłopców, co odpowiada strukturze populacji uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (60% K, 40%M).

Istotnymi cechami odbiorców wsparcia są: wiek: 14-16 lat, wykształcenie podstawowe, uczący się w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej oraz ostatniej klasie szkoły podstawowej, wykazujący zainteresowania przyrodnicze lub dopiero poszukujący własnych zainteresowań i określający swoje wartości.

Rekrutacja: Rekrutację do projektu koordynuje w imieniu Gminy Wrocław Centrum Kształcenia Praktycznego. Osoba do kontaktu w sprawie zasad rekrutacji: Maria Piegowska, , tel. 71 798 64 25, 71 798 67 00 w. 128, e-mail: maria.piegowska2@wroclawskaedukacja.pl.

Regulamin wraz z załącznikami

Harmonogram_realizacji projektowych cykli seminaryjnych w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. 

Projektowe cykle seminaryjne będą realizowane zgodnie z założeniami projektu:

 • w okresie październik – grudzień 2018 r. – 8 cykli seminaryjnych
 • w okresie styczeń – grudzień 2019 r. – 16 cykli seminaryjnych
 • w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. – 13 cykli seminaryjnych

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 51 12, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów”

Nazwa operacji: Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wartość operacji: 42 125,65 zł

Wartość dofinansowania: 38 220, 65 zł

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie, Slow Food Dolny Śląsk – Convivium

Okres realizacji operacji: 01.09.2018 – 31.10.2018

Cel operacji: Operacja „Święto Sera i Wina. Spotkanie Regionów” realizowana jest w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Celem operacji jest promocja regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich, a także prowadzenie edukacji społecznej nakierowanej na wskazywanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne dla regionu wśród około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska.

”Święto Sera i Wina” ma dać możliwość producentom sera i producentom wina wymiany doświadczeń związanych z produkcją lokalnych wyrobów serowarskich i winiarskich w kontekście wzmacniania marki poszczególnych regionów.

W czasie jarmarku swoje produkty przedstawią również lokalni producenci, którym bliska jest filozofia Slow Food, czyli wspieranie tradycyjnej, regionalnej kuchni oraz zdrowych i wolnych od szkodliwej chemii upraw, a także hodowli zwierząt lokalnych producentów, dzięki którym pełniej można odkrywać radość z jedzenia potraw o wiele bardziej smacznych i wartościowych.

Przewidywane wyniki operacji:

 • 22.09.2018 – podczas pierwszego dnia „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” zostanie przeszkolonych 70 producentów sera i producentów wina oraz 15 konsumentów i producentów żywności zainteresowanych ruchem Slow Food.
 • 23.09.2018 – około 1500 mieszkańców Dolnego Śląska – głównie z Wrocławia i okolic, weźmie udział w imprezie wystawienniczo – plenerowej (Jarmarku).

W dłuższej perspektywie realizacja operacji pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami sobotnich szkoleń, powstanie formalnych i nieformalnych sieci współpracy oraz na stałą wymianę doświadczeń pomiędzy producentami sera i producentami wina. Wiedza zdobyta podczas szkoleń wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i jakości produkowanych wyrobów, stworzy podłoże do wypracowania nowych marek, smaków, gatunków.

Zwiększy się świadomość nt. zdrowego stylu życia, produktów regionalnych wśród uczestników Jarmarku, co przyczyni się do wzrostu popytu na produkty regionalne, lokalne marki.

Grupa docelowa:

 • Producenci sera i wina z Dolnego Śląska – około 70 os. – członkowie Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie,
 • konsumenci i producenci żywności z Dolnego Śląska zainteresowani ruchem Slow Food – osoby, które cenią zdrowe, regionalne, świeże jedzenie – około 15 osób
 • mieszkańcy Dolnego Śląska – głównie Wrocławia i okolic (w szczególności okolic Pawłowic, Domaszczyna, Ramiszowa, Mirkowa) – dorośli oraz dzieci i młodzież (ok.1500 osób)

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona przez Partnerów operacji.

PROGRAM „Święta Sera i Wina. Spotkanie Regionów” 22.09.2018:

SZKOLENIE „Wady serów dojrzewających i sposoby ich eliminowania w warunkach serowarni farmerskiej” dla Producentów sera z Dolnego Śląska

Część I – wykładowa
9.00-9.15 Powitanie uczestników szkolenia
9.15-10.00 Czynniki kształtujące przydatność technologiczną mleka serowarskiego
10.05-10.50 Jakość mikrobiologiczna mleka surowego i jej wpływ na jakość produktów mleczarskich
10.55-11.40 Wady serów dojrzewających i sposoby ich eliminowania
11.40-11.55 Dyskusja
11.55-12.30 Przerwa na lunch

Część II – ćwiczeniowa

II.A Część mikrobiologiczna – Identyfikacja i charakterystyka bakterii przetrwalnikujących odpowiedzialnych za powstawanie późnych wzdęć serów dojrzewających

Grupa 1 – 12.30-14.00, Grupa 2 – 14.00-15.30

 1. Ćwiczenie 1 – Obserwacja cyklu rozwojowego bakterii przetrwalnikujących na przykładzie rodzaju Bacillus
 2. Ćwiczenie 2 – Charakterystyka mikroskopowa tlenowych i beztlenowych bakterii przetrwalnikujacych na podstawie preparatów przyżyciowych i utrwalonych, barwionych metodą Schaeffera-Fultona
 3. Ćwiczenie 3 – Metody hodowli beztlenowców z rodzaju Clostridium

II.B Część technologiczna – Ocena jakości serów dojrzewających

Grupa 2 – 12.30-14.00, Grupa 1 – 14.00-15.30

 1. Ćwiczenie 1 – Instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w ocenie jakości serów dojrzewających – pokaz
 2. Ćwiczenie 2 – Ocena sensoryczna wybranych gatunków serów dojrzewających ukierunkowana na identyfikację wad jakościowych

Godzina 16.00-16.30 – Podsumowanie i wręczenie świadectw poświadczających udział w szkoleniu.

SZKOLENIE „Wybrane elementy z zakresu uprawy winorośli, winifikacji białego wina oraz obiegu dokumentacji celno-skarbowej w winiarni” dla Producentów wina z Dolnego Śląska

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników szkolenia
10.00 – 11.30 Winifikacja białego wina, metoda sur lie
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.15 Winifikacja białego wina, metoda sur lie
13.15 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.15 Przerwa na lunch
14.15 – 15.45 Przygotowanie winnicy do zimowania
15.45 – 16.00 Dyskusja
16.00 – 16.15 Przerwa
16.15 – 17.00 Obieg dokumentacji celno–skarbowej w winiarni
17.00 – 17.15 – Dyskusja

SZKOLENIE „Strategia konsumpcji, produkcji (w tym upraw, hodowli i przetwórstwa) oraz marketingu i promocji dolnośląskich produktów żywnościowych zgodnych z filozofią i zasadami ruchu Slow Food oraz programem „Wiedza o jedzeniu (WOJ)” dla Konsumentów i producentów żywności z Dolnego Śląska 16.00-16.15 Powitanie uczestników szkolenia
16.15-17.45 Obecność produktów i osób w ruchu Slow Food
17.45-18.00 Przerwa
18.00-18.45 Przepisy i zastosowanie oznaczeń w Slow Food
18.15-19.00 Dyskusja

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia-wyjazdy studyjny partnerów KSOW”

Nazwa operacji: „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW”

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 31.10.2018 r.

Wartość operacji: 79 820,19 PLN

Wartość dofinansowania operacji: 79 820,19 PLN

Cel operacji: Operacja realizowana jest w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Głównym celem operacji jest udział 18-osobowej grupy partnerów KSOW bądź przedstawicieli partnerów KSOW, potencjalnych członków grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”, działającej na rzecz innowacji w wyjeździe studyjnym do Francji mającym na celu wypracowanie podstaw wprowadzania innowacji w województwie dolnośląskim.

Cele szczegółowe operacji:

 • Zacieśnienie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich,
 • Zapoznanie się ze sposobem wdrożenia i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie systemu La Nouvelle Agriculture® przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.
 • Podniesienie przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich wiedzy w zakresie interakcji w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: 1) producentami i 2) władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

Przewidywane wyniki operacji:

 • Poszerzenie wiedzy 18 osób w zakresie stosowanych rozwiązań proceduralnych w zakresie opracowania i wdrożenia znaku jakości oraz wstępne rozpoznanie wybranych interakcji pomiędzy: 1) producentami i 2)władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”
 • Udział 18 osób w spotkaniach z podmiotami uczestniczącymi w procesie opracowania i wdrożenia systemu jakości żywności (znaku towarowego)
 • Minimum 7 spotkań z podmiotami uczestniczącymi w systemie certyfikacji
 • Udział 18 osób w wyjeździe studyjnym, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z możliwością wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich z użyciem narzędzia jakim jest działanie „Współpraca”

Wyjazd studyjny przyczyni się do nawiązania współpracy z Cooperativa Terrena – jednostką zarządzającą francuskim systemem certyfikacji jakości żywności La Nouvelle Agriculture Ò, co pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk do Polski. Wyjazd studyjny umożliwi zacieśnienie współpracy pomiędzy reprezentantami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego w woj. dolnośląskim co być może wpłynie na zawiązanie się grupy operacyjnej na rzecz innowacji.

Grupa docelowa:

18 osób z województwa dolnośląskiego, będących partnerami KSOW lub reprezentantami partnerów KSOW, w tym:

1.przedstawiciele sektora publicznego,

2.przedstawiciele sektora prywatnego,

3.przedstawiciele organizacji pozarządowych

Są to osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich i rozwojem regionalnym, poprzez wdrażanie innowacji, a dodatkowo mogą być potencjalnymi członkami grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.

Uczestnikami wyjazdu będą osoby z następujących (5 różnych) kategorii:

 1. rolnicy
 2. jednostki naukowe oraz uczelnie – Uniwersytet Przyrodniczy
 3. przedsiębiorcy
 4. podmioty świadczące usługi doradcze
 5. przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Sprawozdanie z wyjazdu:

W dniach 8 – 12.10.2018 r. odbył się wyjazd studyjny partnerów KSOW do spółdzielni rolniczej TERRENA we Francji. Wyjazd był realizowany w ramach projektu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia – wyjazd studyjny partnerów KSOW” realizowanego w ramach PROW 2014-2020 Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt.13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Głównym celem projektu był udział 18-osobowej grupy partnerów KSOW bądź przedstawicieli partnerów KSOW, potencjalnych członków grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”, działającej na rzecz innowacji w wyjeździe studyjnym do Francji, która poprzez udział w wyjeździe studyjnym wypracuje podstawy wprowadzania innowacji w województwie dolnośląskim.

Uczestnikami wyjazdu byli: rolnicy, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedsiębiorcy, doradcy rolniczy oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spółdzielnia rolnicza TERRENA, do której zorganizowano wyjazd studyjny zrzesza rolników – producentów żywności oraz jest jednocześnie twórcą i operatorem znaków jakości w tym marki La Nouvelle Agriculture®.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać:

 • zasady funkcjonowania i organizacji wdrażania marki La Nouvelle Agriculture®
  w Cooperative TERRENA
 • proces wdrażania znaku (marki) przez rolników i pracowników TERRENA z punktu widzenia technicznego i naukowego
 • model certyfikacji, oznakowania będący alternatywą produkcji ekologicznej, którym jest La Nouvelle Agriculture®.

Pierwszy dzień wyjazdu i część drugiego dnia były przeznaczone na dojazd do miejsca docelowego Ancenis/Angers.

Drugiego dnia (9.10.2018 r.) uczestnicy wyjazdu poznali zasady funkcjonowania modeli partnerstwa międzynarodowego  w Spółdzielniach Rolniczych we Francji oraz zapoznali się z wykładem na temat: „Działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR w województwie dolnośląskim. Tworzenie i organizacja grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”

Podczas trzeciego dnia (10.10.2018 r.) uczestnicy mieli okazję zobaczyć:

 • prezentację grupy TERRENA (operator znaku)
 • funkcjonowanie Spółdzielni Rolniczej TERRENA
 • prezentację znaku Paysan Breton.
 • prezentację działalności La Nouvelle Agriculture®
 • prezentację badań naukowych i rozwoju – Program Innovation TERRENA
 • prezentację programu : Dolny Śląsk –„Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”,

Dodatkowo tego dnia odbyła się wizyta w Młynie EVELIA, gdzie poznano proces produkcji marki La Nouvelle Agriculture®

Czwarty dzień (11.10.2018 r.) związany był w większości z wizytami w gospodarstwach rolnych. Tym samym zrealizowano wizytę w gospodarstwie hodowli bydła – marki La Nouvelle Agriculture®  oraz wizytę w gospodarstwie rolnym produkcji zbóż marki La Nouvelle Agriculture® a także wizytę w sklepie spożywczym grupy TERRENA – ECONOMAT, gdzie poznano więcej produktów marki La Nouvelle Agriculture® oraz zapoznano się z zasadami dystrybucji produktów TERRENA i marki La Nouvelle Agriculture®

Nastąpiło również podsumowanie wizyty studyjnej z przedstawicielami grupy TERRENA dotyczących marki La Nouvelle Agriculture® i prezentacja produktów pochodzących od dolnośląskich producentów (m.in. „Smaki Dolnego Śląska”, „Zielona Dolina”) połączona z degustacją tych produktów.

Piątego dnia (12.10.2018 r.) przeprowadzono podsumowanie wyjazdu po stronie polskiej, wśród uczestników wyjazdu studyjnego i omówiono możliwości wdrożenia w Polsce innowacyjnych rozwiązań poznanych podczas wizyty studyjnej, poprzez założenie grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.

Dzięki realizacji wyjazdu studyjnego udało się również zrealizować cele szczegółowe projektu tj.

 • Zacieśnienie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami sektorów: prywatnego, publicznego i społecznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja potencjalnych partnerów KSOW.
 • Podniesienie wiedzy w zakresie rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich,
 • Zapoznanie się ze sposobem wdrożenia i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie systemu La Nouvelle Agriculture® przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.
 • Podniesienie przez 18 osób z województwa dolnośląskiego zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich wiedzy w zakresie interakcji w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: 1) producentami i 2) władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a 3) konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl


„Czas na zawodowców”

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi 10 Edukacja;
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Tytuł projektu: „Czas na zawodowców”.

Okres realizacji projektu: 2018.04.01 – 2019.08.31

Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nazwy zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych.
Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach.
Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych regionu na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy.
Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

Grupa docelowa: 1935 uczniów (678K i 1257M) oraz 160 nauczycieli (120K i 40M) z dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół i placówek zawodowych z terenu Dolnego Śląskiego.

Całkowita wartość projektu: 7 236 537,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 874 710,15 zł

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Nazwa operacji: „W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie i Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych.

Okres realizacji operacji: 01.05.2018 – 30.09.2018 r.

Wartość operacji: 167 411, 78 zł

Cel operacji: Operacja realizowana w ramach Działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Głównym celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami sera i producentami wina a producentami z Moraw w przypadku winiarzy i Tyrolu w przypadku serowarów. W wyjazdach studyjnych wezmą również udział przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących producentów – umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami uczelni, stowarzyszeń oraz zagranicznymi partnerami.

Przewidywane wyniki operacji:

 • udział 25 polskich producentów wina oraz 3 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wyjeździe studyjnym na Morawy (Czechy) w dniach 21.06 – 23.06.2018
 • udział 35 polskich producentów sera oraz 3 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wyjeździe studyjnym do Tyrolu (Austria) w dniach 02.07. – 06.07.2018

Dzięki zaplanowanym działaniom ich uczestnicy poznają dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie produkcji, marketingu i sprzedaży. Wyjazdy studyjne przyczynią się do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi producentami, przedstawicielami Uczelni oraz innymi podmiotami (np. instytucjami badawczymi, stowarzyszeniami).

Grupa docelowa:

 • producenci wina z min. 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i małopolskiego; 25 osób,
 • producenci sera z min. 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego; 35 osób,
 • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 6 osób (3 osoby zajmujące się branżą winiarską i 3 osoby zajmujące się branżą serowarską.

Producenci wina i producenci sera to członkowie stowarzyszeń, które zrzeszają w swych szeregach osoby deklarujące realizowanie celów organizacji. Pozostałe osoby to pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które zajmują się rozwojem branży winiarskiej oraz osoby zajmujące się rozwojem branży serowarskiej.

Rekrutacja:

 • Rekrutację uczestników wyjazdów studyjnych przeprowadzą partnerzy projektu, którzy są partnerami KSOW.
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny na Morawy dla branży winiarskiej, który odbędzie się 21-23.06.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie wśród producentów wina, https://www.facebook.com/WinniceDolnoslaskie/
 • Rekrutacja na wyjazd studyjny do Tyrolu dla branży serowarskiej, który odbędzie się 02-06.07.2018 będzie prowadzona przez Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych wśród producentów sera, http://www.serowarzy.pl/
 • Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, rozmowy telefonicznej.

Terminy wyjazdów: 21-23.06.2018 – producenci wina, 02-06.07.2018 – producenci sera.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr, tel. 71 320 1000, e-mail: cku@upwr.edu.pl


„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Nazwa operacji -„Nauka – praktyce, praktyka – nauce”

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, było przeprowadzenie seminariów, mających wypromować i wspomóc tworzenie sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. Celem operacji było ułatwienie nawiązywania kontaktów branżowych oraz przedstawienie narzędzi do nawiązywania współpracy, co zostało zrealizowane w wyniku realizacji 4 dwudniowych seminariów; każde z nich było dedykowane branży: winiarskiej (18.07-19.07.2017 r.), ogrodniczo-sadowniczej (05.09-06.09.2017 r.), hodowców roślinnych (07.09-08.09.2017 r.), przetwórców ziemniaka (27.09-28.09.2017 r.). Zarówno seminaria, jak i opracowany materiał informacyjny, umożliwiły transfer wiedzy na temat tworzenia zespołów do współpracy na linii nauka-biznes, a w szczególności na temat roli uczelni w tworzeniu innowacji oraz aspektów formalnoprawnych przy nawiązywaniu współpracy.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym UPWr oraz uczenia się od siebie nawzajem, wymiany fachowej wiedzy pomiędzy różnymi grupami beneficjentów (producenci rolni, przedstawiciele ODR, przedstawiciele uczelni), co przyczynić się może do zwiększenia wydajności, poprawy jakości oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego. Podczas seminariów prezentowano i promowano innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki w rolnictwie.

W ramach realizacji operacji zrealizowano następujące wskaźniki:

 • liczba osób biorących udział w seminarium: 160,
 • wzrost świadomości dotyczącej sieci współpracy i innowacji u co najmniej 75% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym u 90% uczestników,
 • zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia biznesplanów u 75% uczestników,
 • zmotywowanie do nawiązania współpracy u 30% uczestników.

Seminaria przyczyniły się do zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie: sieci współpracy i innowacji w poszczególnych branżach objętych operacją, innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia biznesplanów. Udział w seminariach oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami branży, zwiększył u uczestników poziom motywacji do nawiązania współpracy. U większości uczestników wiedza zdobyta w trakcie seminariów zostanie przez nich wykorzystana w pracy zawodowej. Osiągnięte efekty przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych obszarów wiejskich wyrażonych w KSOW i PROW.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Zainteresowanych udziałem w podobnych przedsięwzięciach prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl


„Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: „Piastowski Ekoogród – zajęcia w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach w celu edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 46 531,55 zł

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 29 530 zł

Okres realizacji zadania: 01.03.2018 – 31.12.2018 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych obejmujących tematykę ekologiczną i ochrony środowiska oraz podniesienie świadomości w tym zakresie wśród uczestników zajęć. W ramach projektu będą realizowane zajęcia obejmujące tematykę związaną z 3 porami roku: wiosną, latem, jesienią. W czasie zajęć będą prezentowane ekologiczne metody uprawy, ochrony, zbioru oraz przygotowania do spożycia.

Grupa docelowa:
• Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat ze szkół podstawowych z Dolnego Śląska.

Rekrutacja:
• Rekrutacja nastąpi poprzez wysyłkę mailowych zaproszeń do udziału w projekcie do szkół podstawowych z Dolnego Śląska,
• Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową.

Terminy warsztatów:
• 23-26.04.2018r.
• 11-14.06.2018r.
• 17-20.09.2018r.
• 29.10.2018r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: Anna Kałuża-Handke, Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr,
tel. 71 320 1000, e-mail: anna.kaluza-handke@upwr.edu.pl